Sprawy cywilne

Zapraszam do mnie, mediatora. Mediator jest zawsze neutralny i bezstronny.

W drodze mediacji można rozstrzygać sprawy cywilne, jeśli prawo dopuszcza w takich przypadkach zawarcie ugody przed sądem. Mogą to być np. sprawy majątkowe, niemajątkowe, podlegające rozpoznaniu w procesie i w postępowaniu nieprocesowym, sprawy o zasądzenie, o ukształtowanie albo ustalenie stosunku prawnego lub spory cywilnoprawne. Strony nie mogą zawrzeć ugody w sprawach, w których nie można dysponować własnymi prawami lub określać zaistnienia stosunku prawnego oraz dotyczące praw niezbywalnych.